1.เมื่อทำการเติมเงินเข้าสู่ระบบเว็บไซต์แล้ว เราไม่สามารถคืนเงินให้คุณได้ในทุกกรณี

2.การใช้งานโปรแกรมมีความเสี่ยงในการถูกยกเลิกการใช้งาน ID เกมส์ของคุณ ซึ่งเว็บไซต์ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าวได้

3.ถ้าหากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ในวันใดวันหนึ่ง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใดก็ตาม (รวมถึงเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป เนื่องจากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้) เว็บไซต์ไม่สามารถคืนเงินที่คุณชำระเพื่อใช้งานเว็บไซต์ได้

4.ผู้ใช้งานจะต้องไม่ทำการ decompiled, disassembled, reverse engineered หรือทำการดัดแปลงแก้ไขเว็บไซต์ หากตรวจพบจะถูกยกเลิกสิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์ทันทีและไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

วิธีการเก็บรวบรวมและเหตุผลทางกฎหมายของข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร? ที่อยู่ IP และข้อมูลผู้ใช้ของคุณบนเว็บไซต์จะถูกบันทึก จัดเก็บ และอัปเดตโดยใช้ซอฟต์แวร์เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ ซึ่งได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายโฆษณา ผู้ให้บริการข้อมูลการค้นหา เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เท่านั้น และจะถูกประมวลผลตามเงื่อนไขของผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายภายในกรอบของและตลอดการบริการและความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคืออะไร? ข้อมูลของคุณเช่นที่อยู่ IP หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของคุณจะถูกบันทึกไว้ในเว็บไซต์เพื่อป้องกันความถูกต้องของการชำระเงินที่คุณจะทำบนเว็บไซต์และกับคนที่ทำการชำระเงินแบบ backorder จากการชำระเงินที่ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้สามารถโอนให้ใครได้บ้างเพื่อวัตถุประสงค์ใด หากเว็บไซต์ตรวจพบการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์ เราจะโอนข้อมูลเช่นเวลา บันทึก และข้อมูลทางเทคนิคที่จำเป็นไปยังหน่วยงานตุลาการและฝ่ายบริหาร เมื่อมีการร้องขอจากบุคคลที่สาม สถาบัน และ องค์กรในประเทศและต่างประเทศเพื่อความร่วมมือ ทั้งนี้ ให้ใช้มาตรการทางปกครอง จดจำ.

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงการใช้งานต่อไปนี้เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมเป็นไปอย่างสมดุลและปลอดภัยตามกฎหมาย และคำนึงถึงสิทธิส่วนตัวของทุกคนที่เข้าถึงบริการนี้

1.ห้ามการเผยแพร่และจำหน่าย:ผู้ใช้งานจะไม่นำโปรแกรมหรือชุดคำสั่งหรือรหัสสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรม ไปเผยแพร่หรือจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่น ๆ และจะไม่มีการนำโปรแกรมดังกล่าวไปทำการแก้ไขหรือปรับปรุง

2.ห้ามเผยแพร่ข้อมูล:ผู้ใช้งานจะไม่นำข้อมูลจากเว็บไซต์หรือบริการนี้ไปเผยแพร่หรือจำหน่ายในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์หรือบริการ

3.การกระทำได้ๆของผู้ใช้ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย: ผู้ใช้งานจะไม่ใช้โปรแกรมหรือบริการเพื่อกระทำการใด ๆ ที่อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และจะปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงที่เกี่ยวกับการใช้งานเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสุจริต

4.การรับผิดชอบต่อการใช้งาน: ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบในการกระทำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรมหรือบริการและจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้งานอื่น ๆ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริการ

5.การปฏิบัติตามกฎและข้อตกลง: ผู้ใช้งานจะปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงที่เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมหรือบริการ ที่บริษัทผู้พัฒนาเกมหรือบริการได้กำหนดไว้ และจะไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.1ผู้ใช้จะปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงเหล่านี้เพื่อรักษาความปลอดภัยและความสุจริตในการใช้งานและไม่ทำให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเสียหายได้ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในผลกระการทำได้ทั้งหมด

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงการใช้งานต่อไปนี้เพื่อป้องกันการใช้งานโปรแกรมหรือบริการเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานโดยมิชอบและเพื่อปกป้องความสิทธิส่วนตัวและความปลอดภัยของทุกคนที่เข้าถึงบริการนี้

1.ห้ามการนำข้อมูลมาใช้เพื่อนำไปทำพยานหลักฐาน: ผู้ใช้งานจะไม่นำข้อมูลหรือการใช้งานโปรแกรมหรือบริการนี้มาใช้เพื่อเข้ามาเป็นหลักฐานในการคดีหรือการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบริการ 1.1 ห้ามการนำข้อมูลมาใช้เพื่อเก็บพยานหลักฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต: ผู้ใช้งานจะไม่ใช้ข้อมูลหรือการใช้งานโปรแกรมหรือบริการนี้เพื่อเก็บพยานหลักฐานหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือนำมาใช้ในการคดีหรือกระทำผิดกฎหมาย

2.สิทธิส่วนตัวและความปลอดภัย: ข้อตกลงนี้มุ่งหวังเพื่อปกป้องสิทธิส่วนตัวและความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้งานบริการ และไม่ให้มีการนำข้อมูลมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการละเมิดสิทธิส่วนตัว 2.1 ผู้ที่ใช้งานบริการ และไม่ให้มีการนำข้อมูลมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระทำผิดกฎหมาย

3.ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลง: ผู้ใช้งานจะปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงเหล่านี้อย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องความปลอดภัยและสิทธิส่วนตัวของทุกคนที่เข้าถึงบริการนี้

4.ความรับผิดชอบในการใช้งาน: ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบในการใช้งานโปรแกรมหรือบริการให้เป็นไปตามความถูกต้องและเหมาะสม และจะไม่นำข้อมูลหรือการใช้งานมาเป็นเครื่องมือในการกระทำผิดกฎหมาย 4.1 ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบในการใช้งานโปรแกรมหรือบริการให้เป็นไปตามความถูกต้องและเหมาะสม และจะไม่นำข้อมูลมาใช้งานเพื่อเก็บพยานหลักฐานหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจละเมิดกฎหมาย

5.การรับผิดชอบและความเสียหาย: ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือการใช้งานโปรแกรมหรือบริการนี้มาใช้โดยไม่ถูกต้อง 5.1 ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบในผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรมหรือบริการนี้เพื่อเก็บพยานหลักฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต

6.การปฏิบัติตามกฎหมาย: ผู้ใช้งานจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมหรือบริการ และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามกฎหมายและการละเมิดข้อตกลงหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ คุณอาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและตามสิทธิของเจ้าของบริการเพื่อการละเมิดข้อตกลงในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน บริการอาจดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดโดยเตรียมไว้ เพื่อให้แก่ผู้ใช้งานโอกาสในการแก้ไขและปรับปรุงพฤติกรรม

ผลกระทบและความเสียหาย: ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรมหรือบริการนี้โดยไม่ถูกต้อง